Personalització

Tendir cap a una personalització de l’ensenyament que situï a l’infant al centre de l’aprenentatge i garanteixi que aquest sigui realment significatiu.

autonomia

Un acompanyament dels infants en el procés de construcció de la seva autonomia plantejant-los reptes que poden superar per ells mateixos amb una dosi adequada d’esforç i creant situacions en què hagin de decidir i actuar en funció de l’opció escollida.

cooperació

La construcció d’un entorn d’aprenentatge que aboqui a la col·laboració i la cooperació, on cadascú aporti les seves capacitats i el seu esforç per tal d’aconseguir un objectiu comú.

participació

La creació d’espais que possibilitin la participació dels nois i noies i de les famílies en la vida del centre. El Consell dels infants i les assemblees d’aula són alguns dels mecanismes que utilitzem per escoltar la seva veu.

curiositat

Potenciar la curiositat natural dels infants a partir de propostes que els permetin experimentar, investigar i fer descobertes, afavorir que siguin ells mateixos els que es formulin preguntes i cerquin estratègies per trobar les respostes.

pensament creatiu

Estimular el pensament creatiu des de totes les vessants: artística, matemàtica, científico-tecnològica, lingüística, ...

pensament crític

Desenvolupar el pensament crític a través d’estratègies que portin a qüestionar-se diferents punts de vista, avaluar les fonts d’informació, avaluar els propis aprenentatges i cercar l’autoregulació dels mateixos.

entorn

Conèixer i estimar l’entorn aprofitant al màxim els recursos que ens ofereix a través de sortides, col·laboració amb altres entitats i contacte amb experts.

sentit de l'humor

Potenciar el sentit de l’humor, en els infants i en els adults, com una fórmula que no sols contribueixi a crear un clima agradable i distès sinó que, a més, ens ajudi a afrontar les dificultats i acceptar els propis errors.

consolidació

Una manera de fer que possibiliti la consolidació i integració real dels aprenentatges, començant per deixar de banda les presses i respectar el ritme natural dels infants.

autoimatge positiva

Ajudar els infants a construir una autoimatge positiva que garanteixi un correcte desenvolupament de la seva personalitat. Això passa per incloure en el dia a dia el treball de les emocions i la resolució de conflictes però també, i sobretot, per aconseguir que visquin moments d’èxit a l’escola i sentin que són importants als nostres ulls.

tecnologia

Fer de les tecnologies de la informació i la comunicació una eina més d’aprenentatge.

gust per la lectura

Desenvolupar l’hàbit i el gust per la lectura partint dels interessos individuals, donant protagonisme als llibres i creant espais de lectura agradables.

joc

El joc com a font d’aprenentatge insubstituïble i motor del desenvolupament emocional, social, cognitiu i motriu dels infants.

millora

Establir un clima de treball entre els professionals del centre que promogui el treball en equip, la reflexió conjunta, l’autocrítica i la formació continuada amb la finalitat de garantir un procés de millora i aprenentatge constant